• Zápis  z Řádné a z Mimořádné členské schůze dne 16.02.2019 v Hostouni // Všechny zápisy
     
  • Pro chovatele: Krok za krokem , pokyny pro odchov štěňat a souhrnné informace a formuláře
  • Pro budoucí majitele: Jak si vybrat štěňátko s průkazem původu
     
  • Máte vyhotoven DNA profil a není uveden v databázi? Zašlete jej na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zápis z výborové schůze KCHŠ, Černošice 20.11.2010

 

I.

Schůzi zahájila předsedkyně př. L. Pavlíková ve 13:00 hodin, kontrolou splnění úkolů z minulé výborové schůze 19.10.2010:

bod 4: Splněno

bod 5: Viz zápis z jednání příloha číslo 1., přečetla a s výsledkem jednání seznámila př. L. Pavlíková.
hlasování: členové výboru s výsledkem jednání souhlasili, nebyly vzneseny žádné připomínky.

a) Př. L. Bartušková přečetla všem přítomným návrh smlouvy o narovnání. S obsahem a formulací přítomni členové výboru:
hlasování: 7 souhlasí, 1 se zdržel, návrh smlouvy schválen. Hlasování se nezúčastnila př. M. Marušková - příchod na výborovou schůzi ve 14:00 hodin.

b) Př. L. Bartušková předložila faktury za výlohy od př. L. Koubkové na zřízení a provoz databáze. Př. L. Bartušková, př. L. Pavlíková nechají podepsat př. L. Koubkové smlouvu o narovnání ohledně zprovoznění databáze, a požádá o předání klubových textů, které byly součástí klubových webových stránek.

c) Novým webmasterem byla navržena př. Jaroslava Smištíková.
hlasování: přítomni jednohlasně souhlasí.
Př. J. Smištíková daruje Klubu designovou grafiku a práci spojenou s tvorbou nových webových stránek Klubu.

d) Předsedkyně př. L. Pavlíková navrhuje za práci př. J. Smištíkové odměnu v podobě platební úlevy stejné jako mají členové výboru.
hlasování: Přítomni jednohlasně souhlasí.

e) V budoucnu v případě výloh spojených s provozem webových stránek Klubu a databáze, je zapotřebí dokladovat účty o výdajích, které budou proplaceny a archivovány.
hlasování: Přítomni jednohlasně souhlasí.

f) Př. J. Smištíková doplňuje: Z důvodu velkého obsahu dat v Klubovém webu je nutno přizvat na tvorbu nového webu pomocníky z řad členské základny. Zároveň žádá odměnu pomocníků v podobě jednorázových, nebo dlouhodobých úlev od klubových poplatků dle množství práce věnované web stránkám klubu. Jednotlivce by př. J. Smištíková postupně nahlásila na výborových schůzích.
hlasování: Přítomni jednohlasně souhlasí.
Př. J. Smištíková tímto žádá členskou základnu o zasílání kvalitních a reprezentativních fotografií do nové fotogalerie a pro grafické doplnění klubového webu. Př. J. Smištíková žádá členskou základnu o trpělivost,
vytvoření takto rozsáhlého webu, bude časově náročné, proto budou dočasně některé informace scházet.
Dále př. J. Smištíková upozorňuje, že na webhostingu na kterém jsou umístěny Klubové stránky, jsou také umístěny soukromé weby některých členů klubu z tvorby př. L. Koubkové. Je zapotřebí aby si členové své weby přemístili jinam, protože hosting bude přesunut k jinému poskytovateli a budou změněny přístupová hesla.

bod 6: Sál pro konání výroční členské schůze a bonitace zajištěn. Povolení veterinární správy a obecního úřadu pro konání bonitace nezajištěno - úkol trvá.

bod 7: Splněno

bod 9 ze zápisu schůze z 25.8.2010: Plnění úkolu dořešení zapisování trpasličích špiců a pomerianů s ČMKU stále trvá.
Př. V. Veverková oznámila členům výboru jak se dohodli členové Kontrolní a Smírčí rady na jednotlivém předsednictví. Předseda Kontrolní rady: Karel Hořák, předseda Smírčí rady Vladislav Brzobohatý.

II.

1) Předsedkyně př. L. Pavlíková přečetla rezignaci př. L. Jonasové na funkci jednatelky KCHŠ. Důvodem je přílišné pracovní vypětí v zaměstnání a z toho pramenící nedostatek času pro výkon funkce jednatele KCHŠ. Velice se omlouvá za nastalou situaci.
Př. L. Pavlíková navrhuje př. Š. Vitonskou do funkce jednatelky KCHŠ. Př. Š. Vitonská děkuje a funkci přijme pokud toto bude odsouhlaseno nadpoloviční většinou členů výboru.
hlasování: 6 přítomných souhlasí, 2 nepřítomní členové výboru souhlasí telefonicky, 3 přítomni členové se zdrželi hlasování. Návrh schválen nadpoloviční většinou.

2) Předsedkyně př. L. Pavlíková oslovila př. V. Veverkovou zda znova převezme Zpravodaj.
hlasování: 6 souhlasí, 2 členové se zdrželi hlasování. Návrh schválen nadpoloviční většinou.

a) Místopředsedkyně př. L. Bartušková navrhuje vyhlásit konkursní řízení na redaktora KCHŠ formou oznámení v Zimním Zpravodaji a oznámením na klubovém webu.
hlasování: 4 souhlasí + 1 telefonicky, 5 nesouhlasí + 1 telefonicky. Návrh zamítnut nadpoloviční většinou.

b) Zpravodaj Jaro 2011 bude již v režii př. V. Veverkové a stávající redakční rady. V případě nesouladu složení redakční rady př. V.Veverková změní složení redakce od Zpravodaje léto 2011. Případné nové složení oznámí na nejbližší výborové schůzi.

3) Speciální a Klubová výstava a bonitace 6. - 9.5.2011:

a) Rozhodčí: PhDr. Jaroslav Mojžíš, Tibor Kohút (SK), podle počtu přihlášených jedinců bude třetí rozhodčí v případě potřeby doplněn.

b) Určený výstavní výbor: ředitelka výstavy: př. L. Pavlíková, členové výstavního výboru: př. L. Bartušková, př. L. Jonasová, př. V. Veverková, př. Š. Vitonská.

c) Ubytování pro vystavovatele a rozhodčí bude zajišťovat v areálu Zbraslav př. V. Veverková.

d) Personál do kruhů zajistí př. L. Bartušková.

e) Členové výboru jednohlasně rozhodli, že výstavní katalog pro obě výstavy bude vytištěn jeden společný.

4) Př. M. Marušková připomínkovala znění smlouvy o nápravě s př. L. Koubkovou, díky příchodu ve 14:00 se nezúčastnila hlasování. Smlouva byla schválena v plném znění viz bod část I. bod 5/b).

5) Bonitace Zbraslav 6.5.2011. Př. Š. Vitonská navrhuje přizvat veterinárního lékaře s oficiální aprobací na určování stupně luxace patell.
hlasování: Přítomni jednohlasně souhlasí.

6) Návrh programu na výroční členskou schůzi.
hlasování: Přítomni jednohlasně souhlasí.

7) Př. R. Kotvaltová pověřila př. L. Bartuškovou přednesení žádosti členky Ing. Ireny Kolouchové PhD., která žádá o schválení prodloužení věku chovnosti po osmém roku věku u fenky trpasličí Majdalenka Dobrý přítel. Poslední vrh u této fenky podzim/2009 narodilo se jedno štěně. Nejbližší hárání této fenky cca 2/2011. Fenka měla za život 4 vrhy, celkem 7 potomků. K žádosti je přiložena veterinární zpráva o klinickém vyšetření feny, veterinární lékař krytí doporučil. HPCH prodloužení chovnosti na jeden vrh doporučuje.
hlasování: Přítomni jednohlasně souhlasí. Chovatelka bude vyrozuměna.

8) Př. L. Bartušková přednesla žádost členky Renaty Nociarové o experimentální krytí fen v jejím majetku. K jednotlivým spojením přečetla př. L. Bartušková doporučení nepřítomné HPCH.

a) Vlčí fena ZUZA Punkt Widzenia x velký černý pes Ferox Viribus z Vitonského panství.
HPCH nedoporučuje tuto žádost schválit, protože spojení není přínosné pro další chov velkých špiců, neboť tato fena již pro rozšíření genofondu velkých špiců byla využita. Z experimentálního krytí z r. 2004 jsou chovné 4 feny a 4 psi, tudíž není důvod používat stejnou fenu k dalšímu experimentálnímu spojení.
doporučeno: zvážit další využití feny Zuzy v dalším chovu vlčích špiců. I přes nesporné kvality feny a jejího potomstva je třeba přihlédnout k tomu, že fena za svůj život odchovala 8 vrhů s více než 50 štěňaty.
Dílčí poradkyně také nedoporučuje tuto žádost schválit ze stejných důvodů jako HPCH.
hlasování: Přítomni jednohlasně žádost zamítli.

b) Vlčí fena BRASSIA Mag Force x velký černý pes Barry z Malostranského rynku.
HPCH doporučuje tuto žádost schválit. Dílčí poradkyně také doporučuje tuto žádost schválit.
hlasování: Přítomni jednohlasně žádost schválili. Odchov štěňat bude splňovat podmínky experimentálního chovu dle platných stanov KCHŠ.

c) Velká černá fena Aeimy Black Re-Jan Moravia x velký bílý špic Aries vom Alpenspitz, případně Arny pod Bošovskou tvrzí, případně Bad pod Bošovskou tvrzí.
HPCH i dílčí pch doporučují tuto žádost schválit, za předpokladu že bude vybrán takový pes, aby potomci z tohoto spojení mohli být využiti i pro chov velkých bílých špiců, tzn. co nejméně příbuzný na současný chov velkých bílých špiců - výběr psa podrobněji konzultovat s dílčí poradkyní. Bad pod Bošovskou tvrzí - krytí jiné velké černé feny Badem bylo již v nedávné minulosti schváleno, krycí list je stále platný a tudíž není krevně přínosné, použít jednoho psa ke dvěma experimentálním krytím velkých černých fen. V optimálním případě je třeba najít v zahraničí psa co nejméně příbuzného českému chovu velkých bílých špiců.
hlasování: 7 souhlasí, 2 se hlasování zdrželi, žádost schválena za výše uvedených předpokladů a potomci z tohoto spojení bez ohledu na barvu srsti nebudou využiti v chovu vlčích špiců. Odchov štěňat bude splňovat podmínky experimentálního chovu dle platných stanov KCHŠ.

d) Chovatelka vznesla dotaz s návrhem aby chovatel nebyl vázán k předvedení experimentálního odchovu v plném počtu na bonitaci ve stáří půl roku. Odpověď: Každý chovatel který zažádá o vystavení krycího listu je vázán současnými platnými stanovami KCHŠ. Jejich součástí je Zápisní Řád KCHŠ, paragraf IV. Chov a jeho řízení, bod 3 b,. V posledním Klubovém Zpravodaji Podzim 2010 na straně 1, je zveřejněno upozornění pro členy KCHŠ aby si prostudovali stávající stanovy Klubu a podali návrhy na jejich doplnění či dopracování. Návrhy posílejte na adresu př. Dolejšové do konce března 2011. Návrhy se budou projednávat na členské schůzi, která se bude konat po skončení Speciální výstavy v Kynologickém areálu Zbraslav 7.5.2011. Po jejich odsouhlasení členskou základnou budou stanovy přepracovány. Jiný postup by byl porušením součastných platných stanov KCHŠ.
Chovatelka bude vyrozuměna o rozhodnutí výboru KCHŠ.

9) Př. L. Pavlíková žádá schválen výjimky o prodloužení věku chovnosti po osmém roce pro fenu NICOLETTE z Tichého háje. Přiložena veterinární zpráva o klinickém vyšetření, veterinární lékař prodloužení vzhledem ke kondici feny doporučil.
hlasování: Přítomni jednohlasně souhlasí.

10) Př. K. Vaníčková písemně upozornila členy výboru na nový chovatelský řád německého klubu.

11) Př. L. Jonasová žádá o schválení doplnění bodovací tabulky na Klubového šampiona o bodové hodnocení za titul Klubového a Speciálního vítěze.
hlasování: Přítomni jednohlasně souhlasí.

a) Vzhledem k odstoupení př. L. Koubkové z pozice webmastera, která mimo jiné také automaticky sčítala body pro Klubový ranking z výsledků výstav v ČR. Od 1.1.2011 si budou členové KCHŠ počítat získané body na ranking Klubu sami. A své špice si budou do rankingu klubu hlásit a dokladovat body oscenovaným posudkovým listem, v případě nečitelnosti posudkového listu oscenovaným zápisem výstavních výsledků pro daný rok v příloze PP. Postup je stejný jako u interrankingu. Kdo svého psího kamaráda takto do soutěže nepřihlásí nebude v celkovém přehledu výsledků za daný rok figurovat. Výsledky klubového rankingu zasílejte př. L. Jonasové. Výsledky interrankingu př. K.Vaníčkové.

b) Př. L. Jonasová přečetla seznam nových členů.
Haganová Naděžda, Holíková Květa, Němcová Zdeňka, Pozlerová Jana, Rajnyšová Jaroslava, Rezková Renata, Rozsypalová Irena, Sobková Alena, Trochtová Květoslava, Kiesenbauer Karel Mgr., Nainar Milan, Prajer Karel.
hlasování: Přítomni jednohlasně souhlasí přijetím nových členů.

12) Př. J. Stinglová předala nové jednatelce př. Š. Vitosnké velké, kulaté, klubové razítko a 3 inkoustové, barevné podušky. Př. L. Jonasová předala nové jednatelce písemnou dokumentaci viz. předávací protokol uložený u př. Š. Vitonské.

13) Datum příští výborové schůze navrhla př. L. Pavlíková 15.1.2011.
hlasování: Přítomni jednohlasně souhlasí.
Přesný čas a místo bude členům výboru sděleno e-mailem, nebo sms zprávou.

a) Př. A. Benáková upozornila na možnost pořádat výborové schůze v prostorách budovy ČMKU. Zjistí podrobnosti pronájmu místnosti ve všední případně i víkendové dny.

b) Př. L. Barušková zjistí podrobnosti o možnosti pořádání schůzí v prostorách restaurace „Na Jezerce“ v Praze 4 - Bráník. Podle předběžné informace pronájem salonku na rozdíl od sálu v Černošicích by mohl být zdarma.