Schůze výboru KCHŠ dne 17. 3. 2010 v Černošicích

Zápis ze schůze výboru KCHŠ ze dne 17.3.2010 v Černošicích

Zapsala: Iveta Kašparová (na žádost výboru klubu)

Přítomni:
členové výboru: Př. Jelínek, Procházková, Pavlíková,   Jonasová, Stinglová, Veselá, Benáková, Půlpytlová, Dolejšová
členové komisí: Veverková, Bartušková,  Kašparová, Jančík,
přizvaní hosté: Vitonská, Bergová

Omluveni: Př. Kotvaltová (členka výboru), př. Vlčková (členka komise)

Záznam jednání: Schůzi výboru zahájil a vedl Př. Jelínek.

Př. Jelínek:
•    Kontrola zápisu ze schůze výboru 20.2.2010:
1.    členové volební komise zvolili předsedou volební komise – Př. Bergovou
2.    Setkání chovatelských klubů na ČMKU se zúčastnila př. Stinglová.


Př. Dolejšová:
•    Vznesla připomínky ke zprávě kontrolní komise,  která byla přednesena na  výroční členské schůzi dne 20.2.2010:
1.    schůzí výboru se kromě členů výboru mohou zúčastnit: členové komisí, poradci chovu a přizvaní hosté
2.    zápisy prováděl člen klubu vždy pověřený výborem
3.    na webových stránkách je nutné přesně specifikovat funkce, tj. členové výboru, členové komisí, redakční rada atd...
4.    výbor klubu zpracuje a zveřejní připomínky ke zprávě kontrolní komise, která byla přednesena na členské schůzi dne 20.2.2010 – zodpovídá Př. Dolejšová.
5.    Př. Jelínek navrhuje aby se kontrolní komise sešla, projednala svoje pochybení a dle uvážení zvolila nového předsedu kontrolní komise ze svého středu. Kontrolní komise bude o tomto informovat členy výboru.
•    Členové výboru a komisí zpracují připomínky ke stávajícím stanovám klubu a zašlou do 10. dubna 2010 Př. Dolejšové.

Př. Pavlíková:
•    Přihlášku vrhu, narozeného dne 15.11.2009, v ch. st. z Krakovanské skalky zaslala chovatelka,  Př. Rohlíčková,  poradci chovu dne 8.2.2010 ! bez vyplněné žádanky o přidělení čísel zápisu (tetovacích čísel)!! Do dnešního dne nebyla tato žádanka doručena ani na Plemennou knihu ČMKU! Tímto byl porušen Chovatelský a zápisní řád KCHŠ.
1.    Za opakované porušení Chovatelského a zápisního řádu bylo proti Př. Rohlíčkové zahájeno postihové řízení v souladu s Postihovým řádem KCHŠ.
2.    Do vyřešení celé záležitosti je pozastaveno vydávání krycích listů na feny ve vlastnictví Př. Rohlíčkové.
3.    Poradce chovu pověřený výborem vstoupí v jednání s ČMKU o dodatečném vydání čísel zápisu a vydání průkazů původu pro tato štěňata.

•    Obdržela stížnost od Př. Šlahůnkové na pana Pauliny (nečlen klubu) týkající se nedodržení kupní smlouvy. Nebude řešeno, neboť toto není záležitost týkající se klubu, jedná se o občansko-právní spor.

•    Rodina Pilbauerova zaslala poděkování za organizaci výstav pořádaných KCHŠ.

Př. Bartušková:
•    Informovala, že hl. poradce chovu Př. Kotvaltová poslala žádost na ČMKU týkající se sjednocení číselné řady pro plemeno německý špic.

Př. Jančík:
•    Pan Machetanz (president německého klubu špiců) navrhuje setkání se členy výboru v listopadu 2010, v rámci mezinárodní výstavy v Praze.
•    Výbor klubu navrhuje Př. Dolejšovou pro styk s německým klubem – jednohlasně odsouhlaseno všemi členy výboru. Př. Benáková zajišťuje v rámci klubu překlady do německého jazyka a naopak.                                                                                                  
•    Zpracuje žádost pro ČMKU o rozdělení barevných rázů na národních výstavách.

Př. Stinglová:    •    Obdržela pozvánku na výstavu v Erfurtu (Německo) + přihlášku.
•    Švýcarský klub špiců zaslal přehled odchovů v r. 2009, předáno hl. poradkyni chovu.
•    Informovala, že smírčí komise v roce 2009 nebyla oslovena, nebylo nic k řešení.
•    Zúčastnila se setkání chovatelských klubů v TOP hotelu Praha. Stručná zpráva je přílohou k zápisu.

Př. Bergová:
•    Předložila návrh k vyhlášení voleb.
•    Byl zajištěn sponzor na vytisknutí volebních lístků.
•    Volební lístek bude označen vodoznakem a razítkem klubu. Bude přiložena obálka se zpáteční adresou (P.O Box) a pokyny jak hlasovat.
•    Volební lístky budou voličům zasílány doporučeně.
•    Podrobnější informace budou zveřejněny na webových stránkách a ve Zpravodaji.
•    Aktuální seznam členů dodá Př. Jonasová.

Př. Jonasová:
•    Informovala o nových členech klubu: Hejnová Ludmila, Jarešová Radomíra, Sojka Lubomír, Bodzsárová Viera. K 17.3.2010 má klub 309 členů.
•    Žádá, aby Př. Vitonská byla osvobozena od placení členského příspěvku, zpracovává Zpravodaj a databázi. Výbor souhlasí.
•    Na webových stránkách a ve Zpravodaji bude zveřejněna upomínka o zaslání dokladu o zaplacení členského příspěvku.

Př. Procházková:
•    Obdržela dopis od Př. Koubkové ve kterém informuje, že poskytovatel klubových webových stránek byl napaden hackerem (počítačovým pirátem). Z tohoto důvodu byly klubové webové stránky převedeny k jinému poskytovateli a platba uhrazena.

Př. Vitonská:
•    Bude osloven autor programu databáze a požádán o vyčíslení ceny za upgrade (aktualizaci), toto bude předloženo ke schválení na příští schůzi výboru.

Volby do výboru:
•    Výbor navrhuje: Př. Pavlíková, Dolejšová, Benáková, Půlpytlová, Veselá, Kašparová, Jančík, Stinglová, Kotvaltová, Procházková, Jonasová, Bartušková, Marušková, Vlčková, Smištíková, Vitonská, Solovinská, Bogdanová, Jelínek (svoji kandidaturu ještě jednou zvážil a rozhodl se znovu kandidovat).
•    Všichni kandidáti do výboru zašlou stručný životopis předsedovi volební komise Př. Bergové – do 18.5.2010, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.., poštovní adresa: Jana Bergová, Jesenická 3005/8, 106 00 Praha 10.

Příští schůze výboru se bude konat po bonitaci dne  15.5.2010.