Schůze výboru KCHŠ dne 15. 5. 2010 v Černošicích

Zápis ze schůze výboru Klubu chovatelů špiců dne 15.5.2010 v Černošicích

Zapsala: Př. Stinglová

Přítomni: Př. Benáková, Jelínek, Jonasová, Kotvaltová, Pavlíková, Procházková, Stinglová
Omluveni: Př. Dolejšová
Přizváni: Př. Bergová

Předseda klubu zahájil schůzi kontrolou úkolů z minulé schůze.

Př. Dolejšová – připomínky ke zprávě kontrolní komise – údajně nedodáno do zpravodaje (nelze ověřit pro nepřítomnost př. Dolejšové) úkol se přesouvá na příští
schůzi.

Př. Veverková informovala jednatelku klubu, že předsedou revizní komise byl  zvolen  př. Jančík.

Připomínky ke stanovám – žádné do udaného termínu nepřišly.

Úkol př. Jančíka – žádost o rozdělení barevných rázů na národních výstavách,
spolupráce s německým klubem a setkání s p. Machetanzem –  úkol trvá.

l.  V letošních volbách do výboru klubu bude k volebním lístkům jako příloha přidán životopis kandidujících.Volební lístky budou platícím členům rozeslány doporučeně a termíny uvedené na internetových stránkách a ve zpravodaji jsou platné.

2. Př. Martina Veselá zaslala předsedovi klubu dopis, ve kterém oznamuje, že nebude kandidovat do voleb. Také př. Jelínek na schůzi oznámil, že ze závažných zdravotních důvodů nebude kandidovat do voleb.

3. Paní pokladní byla předána jednatelkou klubu složenka na zaplacení poplatků ČMKU a potvrzení počtu členů klubu k 31.12.2009.

4. Každý člen výboru podá na příští schůzi návrh na nový areál na Moravě pro pořádání klubové výstavy 2011.

5. Byl předběžně projednán  a schválen návrh rozhodčích na výstavy pro rok 2011.

6. Verze propozic na klubovou i speciální výstavu byla přeložena do němčiny př. Benákovou a rozeslána. Je třeba ji ještě uveřejnit na internetových stránkách klubu pro případné zahraniční zájemce.

7. Klubem byla podepsána smlouva s pořadatelem podzimní Pražské mezinárodní  výstavy  psů na spoluúčasti platby části cestovních nákladů na zahraničního rozhodčího p.Machetanze. Bez této spoluúčasti klubů odmítá pořadatel vzhledem k velkým finančním nákladům nominovat zahraniční rozhodčí.

8. Byla také podepsána smlouva s kynologickým areálem Zbraslav u Brna na pronájem a služby v areálu na pořádání klubové výstavy 19.6.2010.

9. Př. St.Bogdanová  požádala výbor klubu o schválení zařazení japonského špice - Simona z Koreje do registru plemenné knihy. Vzhledem k tomu, že Korea nereaguje již delší dobu na žádosti o vydání duplikátu PP, výbor klubu souhlasí. Jednatelka klubu požádá písemně o provedení zápisu pejska do registru.

10.  Plemenná kniha si stěžuje, že chovatelé nedávají po bonitaci přeregistrovávat svoje pejsky a z tohoto důvodu pak při zápisu štěňat vznikají problémy a dlouhé prodlevy s vydáváním PP. Proto plemenná kniha navrhuje, aby se klub opět vrátil k původní verzi tj. předávání průkazů po bonitaci hromadně jednatelkou klubu (tato praxe byla původně ukončena na žádost ČMKU). Výbor souhlasí. Kdo bude chtít, nechá originál PP po bonitaci jednatelce klubu, která je předá na plemennou knihu k přeregistraci. Platí od příští bonitace.

11. Dnes se mělo uskutečnit postihové řízení s př. Rohlíčkovou za opakované nedodržení chovatelského a zápisního řádu klubu. Př.Rohlíčková se z vážných zdravotní důvodů omlouvá a proto bude rozhodnuto bez její přítomnosti.
Výbor rozhodl, že př. Rohlíčkové pro opakované nedodržování  chovatelského a zápisního řádu KCHŠ se na l rok pozastavuje chovatelská činnost a to ode dne 15.5.2010. Klub požádá plemennou knihu, aby štěňatům byl PP vydán. Př. Rohlíčková byla telefonicky informována, souhlasí.
O zákazu chovatelské činnosti písemně vyrozumí př. Rohlíčkovou a plemennou knihu jednatelka klubu.

12. Experimentální krytí:

  • Connie Black Re-Jan Moravia –velká černá x vlčí.
    Výbor nesouhlasí, je třeba nejdříve využít krytí velkým černým Ronald v.TV. Až při dalším krytí je možno použít vlčího psa.
  • Př. Bartušková – žádá o výjimku na malou černou fenu Historie z La-Ni-Lu X trpasličí černý pejsek z Německa Black Thunder of Petit Poms.
    Výbor souhlasí.


13. Př. Králová zažádala hlavní poradkyni chovu o krycí list po telefonu. Hl.  poradkyně požádala o zaslání písemné žádosti.Po dvou měsících napsala hlavní poradkyni chovu majitelka krycího psa,že 2 feny zabřezly, avšak  hlavní poradkyně chovu neobdržela do té doby žádné doklady a nebyl tudíž ani vystaven krycí list. Navíc se zjistilo, že př. Králová nemá zaplacené členské příspěvky za rok 2009 a 2010. Tudíž je nečlen klubu a  z tohoto důvodu, jako nečlen klubu musí mít pro chov štěňat uzavřenou Smlouvu o poskytování chovatelského servisu nečlenům klubu.Tuto smlouvu chovatelka také nemá uzavřenou. Štěňata od dvou fen se již narodila a je jim 14 dní.Došlo k porušení chovatelského a zápisního řádu. Zůstává zatím nedořešeno. V takovém případě zůstanou štěňata bez PP.

14. Př. Kotvaltová upozornila na to, že má některé poplatky doloženy složenkou České pošty, která je však opatřena pouze rukou psaným datem a nečitelným podpisem. Po prověření dokladů jednatelkou klubu na  VAKUSu, bylo zjištěno, že tyto platby ve výpisu nejsou. Při dalším dotazování se zjistilo, že tyto položky byly hrazeny přes obchodní řetězec Tempo. Platby jsou však hrazeny přes účet Tempa a jsou k dohledání tedy pouze na účtu  Tempa a České spořitelny. Tuto službu poskytuje od května 2010 i řetězec Žabka. Povolení vydává Národní banka.Nejedná se tedy v žádném případě o službu České pošty. Jde o zasílání částek z účtu na účet. Po dotazu na České poště bylo zjištěno,  že složenka bez razítka v žádném případě nesmí být používána jako doklad o zaplacení.
V takovém případě je platným dokladem o zaplacení pouze výpis z účtu. Takže všechny platby placené přes Tempo či Žabku, by měli být dokládány výpisem z účtu.

15. Noví členové klubu: Fejerová Lenka Praha 4, Gonšenicová Zuzana Radim u Kolína, Slanina Jiří Brno,Vavrovičová Miroslava Roudnice n/L, Machová Vladimíra Štěbořice, Pokorná Markéta Říčany u Prahy, Táborská Lucie Praha 10.
Klub má celkem 279 platících členů.

Příští schůze bude ve Zbraslavi u Brna po výstavě 19.6.2010
Schůze byla ukončena v 16 hodin.