Schůze výboru KCHŠ ze dne 25. 8. 2010 v Černošicích

Zápis ze schůze výboru KCHŠ ze dne 25.8.2010 v hotelu Slánka Černošice

Zapsala Stinglová

Přítomni: př.Dolejšová, ing. Jančík,ing. Jelínek,Pavlíková,Procházková,Stinglová
Přizváni: př.Bartušková, Vitonská
Omluveni: př. Benáková,Jonasová,MvDr.Kotvaltová, Koubková,Půlpytlová,Veselá,

Schůzi zahájil předseda klubu kontrolou zápisu z 19.6.2010 ve Zbraslavi u Brna.

Bod 3 -  Př.MvDr.Kotvaltová informovala písemně:Paternita štěňat u dvou vrhů
trpasličích špiců u pí.Králové byla provedena,chovatelka však bohužel
dosud nedodala všechny podklady pro vystavení PP. Z tohoto důvodu
jsou prozatím nekompletní podklady uložené u hlavní poradkyně chovu
a po dodání chybějících dokladů budou zaslány hl.poradkyní
na plemennou knihu. Chovatelka byla o situaci informována.

Bod 6 - Dokument  o zařazení na přípravu na funkci rozhodčí pro př. Jonasovu
byl potvrzen.

Bod 7 -  Podařilo se zajistit areály na výstavy pro špice na rok 2011 a to následovně:
6-8.5.2011 Zbraslav u Brna – 6.5.2011 bonitace
7.5.2011 speciální výstava se zadáváním titulu cac¨
a Vítěz spec. výstavy
8.5.2011 Klubová výstava se zadáváním titulu cac
bez zadávání titulu Klubový vítěz
24.9.2011 – Interdog Bohemia
Mladá Boleslav     - Klubová výstava se zadáváním titulů cac
a Klubový vítěz
Návrh rozhodčích na tyto výstavy bude ještě upřesněn.

Kontrola zápisu z 23.6.2010 v hotelu Svornost v Dolních Počernicích.

Bod 1c- př.Pavlíková jako zástupce KCHŠ požádala  výstavní komisi o uspořádání barevných          
variant špiců při posuzování na národních,krajských a oblastních výstavách.Jednání
proběhlo 24.8.2010.
Navrženo následující rozdělení a zároveň bylo doporučeno výstavní komisí ke
schválení P ČMKU:

KVP  a SVP
Velký špic: hnědý,černý bílý
Střední špic: stejné rozdělení jako u malého špice
Malý špic: bílý,hnědý,černý,oranžový,vlkošedý,orange-sable,krémový,creme-sable,
strakoš,black and tan
Trpasličí špic: dtto 
NVP,oblastní,krajské
KCHŠ žádá P ČMKU o možnost rozdělit tuto nomenklaturu barev také na
NVP.
Tituly oblastních,krajských a národních vítězů budou i nadále udělovány dle
FCI.

Podle  nového  rozdělení,které bylo projednáno 24.8.2010,bude probíhat
posuzování na speciální výstavě v Mladé Boleslavi 2.10.2010. Přesný rozpis barev
bude zveřejněn na internetu i ve Zpravodaji.


Bod 3   Průběh voleb je zajištěn.


1.     Výbor se zabýval dotazem př.Šišolákové na posuzování japonského špice na
naší klubové výstavě v červnu t.r. Japonskému špicovi nebyl zadán titul z důvodů
chybějícího zubu P 1. Ve standardu,který je na stránkách FCI ,na stránkách                                                                                                                                                                                                                                       
ČMKU i na klubových stránkách  je uvedeno bílé silné zuby, nůžkový skus
/standard č. 262/.Rozhodčí by měl posuzovat podle platného standardu ČMKU
a FCI.

2.      Volby probíhají zatím bez závad. Pokud proběhne vše podle předem stanoveného
rozvrhu volební komise, byl dohodnut mluvčí klubu př. Dolejšovou
s předsedkyní volební komise př. Krpcovou termín na předání funkcí, svolání
stávajícího výboru a komisí,volební komise a nově zvolených kandidátů na 19.l0.
2010 do hotelu Slánka v Černošcích v 17hodin.Nově zvolené členy osloví volební
komise a zároveň je písemně pozve na uvedený termín do hotelu Slánka.V tomto    
termínu se také dostaví do hotelu kompletní volební komise a oficiálně vyhlásí
výsledky voleb.

Zpravodaj by měl vyjít co nejdříve, tj. do konce října. Vzhledem k tomu je
bezpodmínečně nutné dodržet dohodnutý termín a Zpravodaj odeslat do
tisku 22.10.2010!!!

K písemnému dotazu př.MvDr.Kotvaltové – do doby zvolení nového výboru
klubu a předání funkcí bude činnost klubu zastávat stávající výbor klubu.

3.    Nepřítomná př.MvDR.Kotvaltová zaslala písemně žádost př. Bartuškové a zároveň své vyjádření k ní.Cituji: „Paní Lucie Bartušková mi nahlásila neplánované zabřeznutí feny Historie z La-ni-lu,které zjistila až v druhé polovině březosti feny.Jednalo se o skrytou říji, chovatelka si není vědoma proběhlého hárání a není tudíž známo, který z vlastněných psů fenu nakryl. Vzhledem k tomu jsme s majitelkou feny dospěly ke shodě, že bude vrh zapsán na základě provedené zkoušky rodičovství a prokázání otcovství jednoho ze psů.Žádám výbor o schválení tohoto postupu a uložení pokuty za krytí bez krycího listu ve výši 500 Kč.“

Výbor souhlasí s navrženým postupem.

4.    Př. Vitonská žádá o výjimku o krytí velká černá Fatalia Arva z Vitonského panství
a vlčí pes ze zahraničí.Důvodem je snaha o rozšíření genofonu v chovu.Výbor
souhlasí.

5.    Př.Frimmelová žádá o krytí malá blac and tan Zumi von den Kleinen Zwergen x trpaslík Black Thunder.
Výbor souhlasí.

6.    Př.Jaríčková zaslala jednatelce klubu žádost o experimentální krytí – Inuška¨
z Janíčkova dvora x Tram Dobrý přítel.
Výbor klubu upozorňuje, že žádosti týkající se chovu se posílají hlavní poradkyni
chovu a příslušným dílčím poradcům chovu.
Vzhledem k tomu, že fena byla zařazena do chovu pouze na dva vrhy bylo
projednání odloženo za příští schůzi, až bude přítomna hl.poradkyně chovu.
Žádost byla předána dílčí poradkyni chovu př. Pavlíkové.

7.    Př. Jonasová,která se ze schůze  omluvila z pracovních důvodů poslala své
připomínky písemně.
Žádá, aby se schůze nekonaly ve všední den.
-předložila návrh nové tabulky pro získání titulu Klubový šampión, nejlepší fena
a nejlepší pes roku
-noví kluboví šampióni budou uvedeni ve Zpravodaji
-dává sponzorský dar na SV 500,-kč na nej. pár nebo skupinu
-žádá, aby na SV byli nejdříve vyhlášeni Kluboví šampióni
-noví členové klubu – Němcová,Chadimová,Vocel
-žádá o častější aktualizaci klubových internetových stránek
-stížnost př. Pokorné na chování některých chovatelů.
Výbor stížnost neřešil.
Podle posledních informací př. Pokorná vystoupila z Klubu. Stížnost byla i na na chovatele psů jiných plemen. Nebyla podána písemně předsedovy klubu.

Klub má k 19.8.2010 290 členů.

8.    Př. Bartušková přednesla žádost o podporu pro chovatele velkých a středních
špiců.Klub zaplatí ve Světě psů inzerci na štěňata středních a velkých špiců. Důvodem je podpora těchto málo početných rázů špiců. Výbor souhlasí.

9.    Př.ing.Jančík – P ČMKU projednalo návrh KCHŠ,který vyplynul z výroční
členské schůze v Brně ze dne 20.2.2010,o změně zapisování a vydávání PP 
štěňatům. P  ČMKU podaný návrh projednalo a zamítlo.
A doporučilo  zapisování do PP následujícím způsobem:
německý špic/pomeranian, německý špic, vlčí/keeshond./viz.zápis P ČMKU ze dne
17.7.2010 –www.cmku.cz/.
Projednání tohoto bodu bylo odloženo na další schůzi.

10.    V letošním roce klub nenechával tisknou složenky na platby. Na výstavu a
na platbu členství byly rozeslány složenky bianko.Klub tak ušetří téměř 3.500 kč.
Nyní bude tisknout složenky p. Vitonská zdarma.Děkujeme.Jinak je samozřejmě
možné vzít si složenku na poště.Všechna potřebná data i číslo účtu klubu jsou
vždy uvedena ve Zpravodaji.

11.    Revizní komise zjistila, že webové stránky klubu jsou hrazeny z klubových
peněz, přičemž jejich doména je registrována na soukromou osobu. Proto výbor
žádá o převedení domény na Klub chovatelů špiců.Jde o to, aby účetnictví a
vlastnictví bylo uvedeno v soulad.Funkce webmastera zůstává zachována.
Termín pokud možno do 19.10.2010.
Př.Koubkové žádost výboru zašle dopisem jednatelka klubu.

12.      Příprava speciální výstavy:

Povolení krajské veterinární správy, povolení Magistrátu Mladé Boleslavi
a veterinář na den výstavy. Je již zajištěno- př. Stinglová

Fa Proplan – domluveno, množství sponzorských darů fa upřesní,až jí bude
předán rozpis kruhů a přesný počet psů a soutěží.Dárky pro pracovníky kruhů-trička a kloboučky.  Zajišťuje př. Stinglová
Dary budou zaslány přímo na výstaviště – domluví př. Stinglová
Čísla a složky po domluvě s př. Vitonskou.
Je třeba počítat 2 x katalog pro veterináře 1x veterinář,1x potvrzený veterinářem
uložit do archivu po dobu 1 roku
2x katalog pro fa Proplan
2x katalog pro ČMKU

Pracovnice do kruhu, dárky pro rozhodčí, deky + dovoz zajistí př.Bartušková.


Zpracování katalogu – rozpis kruhů.Termín předání do tiskárny je 15.9.2010.
Př.Vitonská+př.Pavlíková.

Všichni členové výstavního výboru budou přítomni na výstavišti od 7 hodin ráno,aby bylo vše řádně připraveno.

Poháry zajišťuje př. Pavlíková.

Všichni sponzoři,kteří nějak přispějí finančně či dárky budou uvedeni v katalogu výstavy.

Př.Kotvaltová zajistila pro nejkrásnějšího psa a nejkrásnější fenu výstavy předplatné Světa psů a pohár Světa psů.

Další schůze se bude konat 19.10.2010 v hotelu Slánka v Černošicích v 17 hodin.
Zúčastní se všichni členové stávajícího výboru,předsedové i členové komisí.
Pozvánky zašle jednatelka klubu.
Dále se zúčastní předseda volební komise. Pozváni budou i nově zvolení členové.Nově zvolené členy pozve písemně předseda volební komise.

Schůze byla ukončena ve 20.45
Zapsala Stinglová