Ustavující schůze nového výboru KCHŠ dne 19. 10. 2010 v Černošicích

Zápis z ustavující schůze nového výboru KCHŠ ze dne 19.10.2010 v hotelu Slánka Černošice

Zapsala: Stinglová

  • Přítomni: př.Bartušková,Mgr.Benáková,Brzobohatý,Dolejšová,Hořák,ing.Jančík,ing.Jelínek,MvDr.Kotvaltová, Marušková, Pavlíková, Procházková, Půlpytlová, Stinglová,Vaníčková,Vitonská   /15 členů/
  • Přizvána: př. Krpcová předseda volební komise
  • Omluveni: př. Jonasová, Veverková, MvDr.Vlčková


Př.ing.Jelínek přivítal všechny přítomné a předal slovo předsedkyni volební komise př. Krpcové.

Předsedkyně volební komise přednesla výsledky voleb. Celkem volilo 155 voličů,
4 hlasovací lístky byly vyřazeny pro nesprávné a neúplné vyplnění. Platných volebních lístků bylo tedy celkem 151.
Zvolení kandidáti:
Pavlíková Ludmila                               84
Jonasová Lea                                        83
MvDr.Kotvaltová Radka                      79
Jana  Procházková                                79
Mgr.Benáková Alexandra                    74
Stinglová Jana                                      70
Marušková Marie                                 64
Vitonská Štěpánka                               63
Bartušková Lucie                                 58
Půlpytlová Jiřina                                  57
Dolejšová Olga                                    55
Hořák Karel                                         54
MvDr.Vlčková Věra                            52
Brzobohatý Vladislav                          51
Veverková Věra                                   50
Ing. Jančík Leoš                                   49
Mgr.Vaníčková Kristina                      44

Nezvolení kandidáti:
Kašparová Iveta                                    42
Gora Miroslav                                       41
Miturová Kateřina                                 41
Fiedlerová Olga                                     39
Bergová Jana                                         38
Smištíková Jaroslava                             33
Slovinská Dagmar                                 33
Bogdanová Stanislava                           31
Dziková Daniela                                    30
Dudová Jarmila                                     12

Př.ing.Jelínek poděkoval předsedkyni volební komise za práci  volební komise při volbách.

Poté  vyhlásil hlasování, zda volby budou tajné, či se bude hlasovat veřejně.
10 hlasů pro volby veřejné.

Podle nejvyššího počtu hlasů ve volbách byl dán návrh na nového předsedu klubu a to paní Ludmilu Pavlíkovou.
pro 11 hlasů

Novým předsedou KCHŠ byla tedy zvolena Ludmila Pavlíková.
Př.ing.Jelínek poděkoval bývalému výboru za práci v celém období a novému výboru popřál hodně úspěchů v další práci. A předal řízení schůze nové předsedkyni.
Paní Pavlíková poděkovala dosavadnímu předsedovi za dlouholetou práci pro klub.
Poděkovala za důvěru,která jí byla ve volbách dána.
Navrhla na místo místopředsedkyně př. Bartuškovou Lucii
Pro 12 hlasů

Dále navrhla předsedkyně klubu  na funkci jednatele klubu  a vedení členské základny - př. Jonasovou Leu
Pro 13 hlasů , 1 se zdržel hlasování
Dále navrhla
Pokladní – př. Procházková Jana
Pro 14 hlasů
Hl.poradce – př.MvDr. Kotvaltová Radka
Pro 14 hlasů
Mluvčí klubu – př. Dolejšová Olga
Pro 14 hlasů
Zpravodaj,výstavy – př. Vitonská Štěpánka/redakční radu si vybere sama/
Pro 14 hlasů
Bonitace – př. Mgr. Benáková Alexandra
Pro. 14 hlasů:

Dále byla ustanovena kontrolní komise ve složení:
Předseda - Hořák Karel
Členové -  ing. Jančík Leoš
-  Mgr.Vaníčková Kristýna

Smírčí komise:
Př. Brzobohatý
Př. Veverková Věra
Př. Mvdr. Vlčková Věra
Pro nepřítomnost př. Veverkové a př. MvDr. Vlčkové si smírčí komise zvolí předsedu mezi sebou dodatečně.

Hlavní poradce chovu jmenuje  dílčí poradce chovu na některé z příštích schůzí,prozatím pracují původní poradci chovu beze změn.

1.
Předsedkyně klubu apelovala na všechny členy výboru, aby prostudovali stávající stanovy    klubu a podali návrhy na jejich doplnění či dopracování. Je to i výzva pro všechny členy klubu,která bude uveřejněna v klubovém zpravodaji.Návrhy na dopracování se budou posílat
na adresu paní Dolejšové do konce března 2011. Návrhy se budou projednávat na členské schůzi  a po odsouhlasení členskou schůzí budou stanovy přepracovány.
2.
Předsedkyně klubu poděkovala volební komisi za perfektní práci. A dále poděkovala
všem,kteří pracovali a spolupodíleli se na dobrém průběhu Klubové výstavy v Mladé Boleslavi.
3.
Členové výboru souhlasí se skartací volebních lístků,která byla provedena na místě.
4.
Jednatelka klubu poděkuje  písemně paní Kašparové Ivetě za práci v komisi.
5.
Předsedkyně klubu osloví webmastera př. Leonu Koubkovou a vyzve ji k účasti na příští schůzi k řešení otázek provozu klubových internetových stránek.
6.
Členská schůze základny se bude konat 26.2.2011 od 14 hodin v hotelu Slánka v Černošicích.
Zároveň od 9 hodin proběhne bonitace psů.Na bonitaci povolení veterinární správy,místního výboru,veterináře na přejímku , termín v hotelu od 9 do 17 hod. zajistí jednatelka

7.
Informace př. MvDr.Kotvaltové – ing. Blatoňová chtěla hospitaci na bonitaci v Brně.
Má však stanoven omezený počet rozhodčích ,u kterých může hospitovat a proto požádala
o rozšíření počtu těchto rozhodčích. Výbor souhlasí,hospitace je možná u všech  rozhodčích s aprobací špic.Vyjádření p.ing. Blatoňové zašle jednatelka klubu.
8.
Nechtěné krytí  u př. Těhlové – nakryta malá hnědá fena Greta Csiri –Biri x trpasličí pes
blac and tan Chito z Tichého háje. 4.10 se narodila 3 štěňata – 2 uhynula – zůstal pejsek,který obdrží PP – vrh spadá pod experimentální krytí,štěně bude předvedeno na bonitaci,pokuta
500,-kč byla zaplacena.
.

Př.MvDr.Kotvaltová provedla kontrolu zápisu nedořešených bodů z 19.6.2010

Bod 3 -  2 vrhy u pí.Králové, paternita provedena,všechny chybějící doklady dodány
a byly odeslány na plemennou knihu.
Bod  7 – Je nutné doplnit rozhodčí na klubové a speciální výstavu, oslovit je a zajistit
jejich posuzování na výstavě.

Kontrola zápisu z 25.8.2010

Bod l  Barevné uspořádání variant špiců při posuzování na národní,krajských a oblastních
výstavách – nový návrh výboru /pověřen jednáním ing.Jančík/.
ČMKU návrh na svém zasedání dne 16.9.2010 nepřijalo. Oznámeno jednatelce           
doporučeným dopisem  dne 14.10.2010.Původní rozdělení barev zůstává v platnosti.

Bod 3  Př. Bartušková – nechtěné krytí Cyr z Tichého háje – trpaslík  x Historie z La-ni-lu
malá , provedena paternita, podmínky jako experimentální chov, pokuta 500,- Kč
byla zaplacena již na minulé schůzi přímo pokladní klubu.

Bod 6  Př.Jaríčková žádá o experimentální krytí Inuška z Jaríčkova dvora –malá  x  Tramp
Dobrý přítel – trpaslík.Žádost nebyla schválena z důvodu,že fena byla zařazena do
chovu pouze na dva vrhy.Není žádoucí, aby se na takových jedincích uskutečňoval
experimentální vrh.

Bod 9  Zapisování štěňat a vydávání PP. Původní návrh výboru klubu ČMKU na svém
zasedání zamítlo.A navrhlo klubu jiný způsob zapisování.Cituji zápis ČMKU
z 17.7:2010.“1/7/10  Žádost KCHŠ o změnu zápisu názvu plemene do průkazu
původu – P ČMKU nesouhlasí s návrhem klubu zapisovat v jednom vrhu štěňata
různých velikostních rázů a navrhuje klubu zapisovat všechny rázy jednotně jako
„německý špic“, u pomeranianů „německý špic/pomeranian“.Schváleno jednohlasně.“
konec citace.
Výbor navrhuje souhlasit s plným zněním návrhu ČMKU s tím,že  by klub
ještě vyvolal jednání ohledně trpaslíků/pomeranienů. Po předložení a schválení na    
členské schůzi by se o případnou  změnu zapisování tohoto velikostního rázu ještě
dodatečně požádalo.
Je třeba napsat na ČMKU,že souhlasíme s plným zněním a budeme rádi, aby se uvedlo
co nejdříve do praxe.Vyřídí – jednatelka


Příští schůze výboru se bude konat 20.11.2010 po bonitaci v hotelu Slánka v Černošicích.

Zápis byl přečten a všemi členy výboru odsouhlasen.
Schůze skončila ve 22 hodin.
Zapsala:Stinglová